Cơ cấu quản trị marketing của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong thực hiện chiến lược marketing.

Hoạt động của marketing trong tổ chức dựa trên nghiệp vụ vận hành & các đăc thù của lĩnh vực trong phân khúc thị trường.Tổ chức thực hiện marketing là tiến trình chuyển các chiến lược và chương trình marketing thành những hoạt động marketing trên thực tế nhằm thành đạt các mục tiêu marketing đã đề ra một cách có hiệu quả. Trong khi việc phân tích và hoạch định chiến lược marketing là xác định một cách rõ ràng cái gì và tại sao của những hoạt động marketing, thì việc thực hiện nhằm tìm câu trả lời: ai, ở đâu, khi nào và làm thế nào để biến các ý tưởng chiến lược trở thành hiện thực.

Tổ chức thực hiện marketing là tiến trình chuyển các chiến lược và chương trình marketing thành những hoạt động marketing trên thực tế nhằm thành đạt các mục tiêu marketing đã đề ra một cách có hiệu quả.


Trong khi việc phân tích và hoạch định chiến lược marketing là xác định một cách rõ ràng cái gì và tại sao của những hoạt động marketing, thì việc thực hiện nhằm tìm câu trả lời: ai, ở đâu, khi nào và làm thế nào để biến các ý tưởng chiến lược trở thành hiện thực.


Chiến lược và việc thực hiện có quan hệ mật thiết với nhau. Thứ nhất, chiến lược xác định những hoạt động thực thi nào là cần thiết. Chẳng hạn, quyết định "thu hoạch" một sản phẩm nào đó phải được chuyển thành những việc làm cụ thể như phân phối ngân sách ít hơn cho sản phẩm đó, chỉ thị cho nhân viên bán có thể tăng giá lên, và tập trung các nỗ lực quảng cáo cho những sản phẩm khác. Thứ hai, sự lựa chọn chiến lược tùy thuộc rất nhiều vào khả năng đảm bảo các nguồn lực của doanh nghiệp để thực thi chiến lược. Thành tích nghèo nàn có thể là kết quả từ những chiến lược nghèo nàn, hoặc từ những chiến lược tốt nhưng được thực hiện một cách kém cỏi.


Sẽ có 3 loại quản trị trong tổ chức marketing:

1. Centralized (quyền lực tập trung): mọi hoạt động hoặc quyết định đều nằm ở sếp

2. Decentralized (quyền quyết định được phân nhánh): nhiều vấn đề được giải quyết ngay mà không phải chờ sự đồng ý của lãnh đạo cấp cao

3. Distributed (quyền quyết định ngang hàng): đối với các phạm vi liên quan cho phép tạo một liên kết đồng bộ


Đa số tổ chức của chúng ta đang ở giai đoạn 2. Một số tổ chức hoặc nhóm doanh nghiệp vẫn ở giai đoạn 1 họ gần như quá tải với một loạt quy tắc và phạm vi chồng chéo.